1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP EN ANDERE TRAININGEN AANGEBODEN DOOR KEISPORTS

 1. Deze Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen    enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout (een Bootcamp of andere training), aangeboden en/of verzorgd door KEISPORTS en anderzijds   KEISPORTS.
        
 1. Een Bootcamp XT is een special Bootcamp programma.
        
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk Abonnement en elk     Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een KEISPORTS training of les.
        
 1. Zowel door aanschaf van een strippenkaart, abonnement of programma-abonnement, alsook door deelname aan een KEISPORTS Training verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
        
 1. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of    gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
        
 1. KEISPORTS kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de   geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van KEISPORTS. Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden verstrekt.
        
 1. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het KEISPORTS toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
        

2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen KEISPORTS en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen,  welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer.
        
 1. Voor KEISPORTS ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
        
 1. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van KEISPORTS. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.
        
 1. Een overeenkomst tussen KEISPORTS en een deelnemer bestaat uit een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamp of andere trainingen.


3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement op een van de door KEISPORTS aangeboden trainingen of lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
        
 1. Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de factuur welke de deelnemer ontvangt na betaling. Als een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een training of les aangeboden door KEISPORTS.
        
 1. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. KEISPORTS heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
        
 1. Als een deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van    een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.
 1. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
        
 1. De geldigheid van een Abonnement wordt opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd   ervan een Programma-abonnement aanschaft, en wel voor de duur van het Programma-abonnement.
       
        

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. Een deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart, abonnement of programma-abonnement.
        
 1. De actuele prijzen van de Strippenkaarten, de Abonnementen en de Programma-abonnementen staan op de website van KEISPORTS. KEISPORTS heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van KEISPORTS. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten, Abonnementen en   Programma-abonnementen.
        
 1. Een Deelnemer in het bezit van een Abonnement of een Programma-abonnement krijgt geen korting op een ander Abonnement of Programma-abonnement voor dezelfde Deelnemer.
        
 1. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van KEISPORTS.
    
 1. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

 1. KEISPORTS heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 1. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die KEISPORTS of een door KEISPORTS ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan KEISPORTS verschuldigd is, aan KEISPORTS verschuldigd.
        

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

 1. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp of andere training aan te melden via het    daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem of telefonisch. Zonder aanmelding heeft een    Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp of andere training. 
 1. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een door KEISPORTS aangeboden training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht. 
 1. KEISPORTS is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van KEISPORTS.

 1. KEISPORTS heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

 1. Buitengewone omstandigheden leveren voor KEISPORTS altijd overmacht op en ontheffen KEISPORTS van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is KEISPORTS ontslagen van haar   verplichting de overeenkomst na te komen.
        
 1. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. KEISPORTS is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp of andere outdoor training door gevaarlijke weersomstandigheden.

 1. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp of   andere daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door KEISPORTS van de betreffende training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

7. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT

 1. Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór   het Programma is gestart. KEISPORTS bevestigt de annulering schriftelijk.
 2. De eventuele kosten voor annuleringen zijn voor een Deelnemer.


8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een Bootcamp of  andere training aangeboden door Keisports geschiedt op eigen risico.
        
 1. KEISPORTS, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp of andere training.
        
 1. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van KEISPORTS, haar medewerkers en trainers, is KEISPORTS niet aansprakelijk.
        
 1. KEISPORTS is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp of andere training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
        
 1. KEISPORTS is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp of andere training. Een Bootcamp Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp training. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
        
 1. KEISPORTS behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp of andere training.
        
 1. KEISPORTS is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of   wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp of andere training.

 1. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op   schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp of andere training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. KEISPORTS respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke      en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens)      vertrouwelijk wordt behandeld.
        
 1. KEISPORTS gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal KEISPORTS deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
        
 1. KEISPORTS zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
        
 1. De werknemers van KEISPORTS en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
        
 1. De verstrekte informatie op de website www.keisports.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
        
 1. Hoewel KEISPORTS de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan KEISPORTS niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan,   ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van KEISPORTS sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 1. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.keisports.nl hyperlinks zijn opgenomen,      worden niet door KEISPORTS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. KEISPORTS      aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 1. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Keisports.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd  door KEISPORTS.

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
       
 1. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.